page_xn_02

M-toluinsyre

M-toluinsyre

Produktnavn:   m-Toluinsyre

CAS -nummer:   99-04-7

Renhed:   99%min

Udseende:   Hvidt krystallinsk pulver

Pakke:   25 kg/ pose, eller som tilpasset pakke

Oprindelsessted:  Anhui, Kina


Produktansøgning

 • application-1
 • application-2
 • application-3

Produktdetaljer

Produktmærker

M-toluinsyre

Navn m-Toluinsyre
Synonymer m-methylbenzoat; m-methylbenzoesyre; m-toluylsyre; beta-methylbenzoesyre; 3-methylb
EINECS 202-723-9
Renhed 99%min
Molekylær formel C8H8O2
Molekylær vægt 135.1405
Udseende Hvidt krystallinsk pulver, hvidt krystallinsk pulver eller lidt gult til beigegult krystallinsk fast stof
Massefylde 1,054 g/ml ved 25 ℃ (lit.)
Smeltepunkt 108 ° C
Kogepunkt 111-113 ℃
Flammepunkt 150 ℃
Opløselighed <0,1 g/100 ml ved 19 ℃ i vand

Produktanvendelse

1.Det bruges i organiske syntesemellemprodukter og pesticidindustrien til fremstilling af fungicidphosphoramid.

2. bruges hovedsageligt til fremstilling af meget effektivt myggebestandigt, N, N-diethyl-m-toluamid, m-toluylchlorid, m-tolunitril osv.

Produktpakke

25 kg/ pose, eller som tilpasset pakke.

Opbevaring

Cool Tørret opbevaringgemme under +30℃.

Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt råd Vis dette sikkerhedsdatablad til den tilstedeværende læge.

Ved indånding
Efter indånding: frisk luft.

Ved hudkontakt
I tilfælde af hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl huden med vand/ brusebad.

I tilfælde af øjenkontakt
Efter øjenkontakt: skyl med rigeligt vand. Ring til øjenlæge. Fjern kontaktlinser.

Ved indtagelse
Efter indtagelse: få straks offeret til at drikke vand (højst to glas). Kontakt en læge.

Brandbekæmpelse

1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler.
Vandskum Kuldioxid (CO2) Tørt pulver.
Uegnede slukningsmidler.
For dette stof/denne blanding er der ingen begrænsninger for slukningsmidler.

2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Kulstofoxider.
Brændbart.
Dampe er tungere end luft og kan spredes langs gulve.
Danner eksplosive blandinger med luft ved intens opvarmning.
Udvikling af farlige forbrændingsgasser eller dampe mulig i tilfælde af brand.

3 Råd til brandmænd
I tilfælde af brand skal du bære åndedrætsværn.

4 Yderligere oplysninger
Undgå, at ildslukningsvand forurener overfladevand eller grundvandssystemet.

Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering
Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå dannelse af støv og aerosoler.
Sørg for passende udsugningsventilation på steder, hvor der dannes støv. Normale foranstaltninger til forebyggende brandsikring.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.

Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå støvdannelse. Undgå at indånde dampe, tågeorgas. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af støv.

Miljømæssige forholdsregler
Lad ikke produktet komme i afløb.

Metoder og materialer til inddæmning og oprydning
Afhent og sørg for bortskaffelse uden at skabe støv. Fej op og skovl. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse.

Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå støvdannelse. Undgå at indånde dampe, tågeorgas. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af støv.

Miljømæssige forholdsregler
Lad ikke produktet komme i afløb.

Metoder og materialer til inddæmning og oprydning
Afhent og sørg for bortskaffelse uden at skabe støv. Fej op og skovl. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse.

CAS -nummer:   99-04-7


 • Tidligere:
 • Næste:

 • Forespørgsel

  24 timer online

  For forespørgsler om vores produkter eller prisliste, bedes du efterlade din e -mail til os, så kontakter vi dig inden for 24 timer.

  Forespørgsel nu